អំពី​ពួក​យើង

ស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយអប់រំកម្ពុជា​ (EBC) គឺជាស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយការអប់រំដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ EBC ទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់​ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងព័ត៌មាន ដោយមានការគាំទ្របច្ចេកទេសពីស្ថានីយផ្សព្វផ្សាយអប់រំ (EBS) និងជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ (MSIT) នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ។

ចក្ខុវិស័យរបស់ EBC គឺ “ផលិតមាតិកាអប់រំ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការរៀនតាមអ៊ីនធឺណិត
(Platform) សម្រាប់ប្រតិបត្តិការសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល” ដោយផ្តល់ឱកាសដល់គ្រូបង្រៀន និងសិស្សានុសិស្សពោលគឺជាការរួមចំណែកកាត់បន្ថយគម្លាតក្នុងវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា ស្របតាមបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម 4.0 នាពេលបច្ចុប្បន្ន។