ចូលរួមជាមួយយើង

EBC ជាស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយការអប់រំនៅកម្ពុជាដែលការទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងដែលជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការ ដូចជា “ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រសួងព័ត៌មាន ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងស្ថានីយទូរទស្សន៍អប់រំរបស់ប្រទេសកូរ៉េ​ខាងត្បូង ​(EBS )”។