សំណួរសួរជាញឹកញាប់

១. តើខ្ញុំត្រូវចុះឈ្មោះដោយរបៀបណា?

ដើម្បីអាចធ្វើឱ្យការចុះឈ្មោះទៅកាន់ថ្នាលបាន អ្នកត្រូវបំពេញព័ត៌មានមួយចំនួនដូចជា ៖

 • ឈ្មោះ​ពេញ
 • អាស័យ​ដ្ឋាន​អ៊ី​ម៉េ​ល
 • បង្កើតពាក្យសម្ងាត់

ឬ 

 • គណនី Google 

២. តើខ្ញុំត្រូវការឧបករណ៍អ្វីខ្លះដើម្បីចូលរៀនវគ្គអនឡាញបាន?

 • ឧបករណ៍ដូចជា៖ កុំព្យូទ័រ ឬ ទូរស័ព្ទ ឬ Tablet 
 • ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានល្បឿនល្អ។

៣. តើខ្ញុំចូលរៀនថ្នាក់របស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?

 • សូមអ្នកចូលទៅកាន់គណនីរបស់អ្នក
 • អ្នកនឹងអាចរកឃើញនូវផ្ទាំងរុករក(Navigation)នៅខាងឆ្វេងដៃ ដែលមានរាយឈ្មោះថ្នាក់សិក្សារបស់អ្នក រួចធ្វើការចុចលើថ្នាក់សិក្សា ដើម្បីចូល។
 • ប្រសិនបើអ្នកពុំអាចស្វែងរកនូវថ្នាក់សិក្សារបស់អ្នកបាន សូមអ្នកចូលទៅ “ ថ្នាក់សិក្សារបស់ខ្ញុំ(My course) ” ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមផ្ទាំងគ្រប់គ្រង(Dashboard)។

៤. តើខ្ញុំអាចទាក់ទងជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសដោយរបៀបណា?

អ្នកអាចស្វែងរកសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមអំពីថ្នាក់សិក្សាតាមរយៈការផ្ញើសារមក

 • Facebook Messenger
 • Telegram​
 • Email

៥. តើថ្នាក់សិក្សានីមួយៗចំណាយពេលប៉ុន្មាន?

រយៈពេលសិក្សាគឺអាស្រ័យលើការរៀបចំរបស់គ្រូប្រចាំថ្នាក់ បំណែងចែកការបង្រៀនរបស់ថ្នាក់នីមួយៗ និងពេលវេលាសិក្សារបស់សិស្សម្នាក់ៗ។ ​