បេសកកម្ម

ស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយអប់រំកម្ពុជា(EBC)គឺជាស្ថាប័នជំនាញក្នុងការចងក្រងផលិត និងផលិតមាតិកាសម្រាប់ការ​អប់រំ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការសិក្សាអនឡាញនាំមុខគេមួយនៅកម្ពុជា និងគោលបំណងសំខាន់រួមមាន៖

  • លើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាអប់រំតាមថ្នាលឌីជីថល ដោយវិធីសាស្រ្ត ការសិក្សាពីចម្ងាយ (Distance Learning ) ឬសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច ( e-Learning ) ដល់សិស្សានុសិស្ស គ្រូ និងមន្ត្រីរាជការគ្រប់កម្រិតសិក្សា គ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រកបដោយសមធម៌ និងគុណភាព ។
  • ជំរុញការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងឌីជីថលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីចូលរួមក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍវិស័យ​ឌីជីថល​នៅ​កម្ពុជា។
  • បង្កើតជាឃ្លាំង ដើម្បីរក្សាទុកខ្លឹមសារអប់រំក្នុងទម្រង់ទិន្នន័យឌីជីថលសម្រាប់គ្រប់វិស័យក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយអប់រំកម្ពុជា(EBC) ប្រមូលផ្តុំដោយ មាតិកាល្អៗជាច្រើនដូចជា៖

វីដេអូអប់រំចំណេះទូទៅ ( ថ្នាក់ទី១ ដល់ ១២ ) កម្មវិធីអភិវឌ្ឍគ្រូបង្រៀន កម្មវិធីបំណិនជីវិត និងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលមន្រ្តីរាជការ -ល- ។