សិស្ស ថ្នាក់ទី ១១ ប្រវត្តិវិទ្យា

ប្រវត្តិវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ ជំពូកទី0១ មេរៀនទី១៦៖ សង្គ្រា​មលោកលើកទី២ (១៩៣៦-១៩៤៥) (ភាគ១)

0
Please ចូល or ចុះឈ្មោះ to do it.

Hello

ប្រវត្តិវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ ជំពូកទី០១ មេរៀនទី០៩៖ ការបាត់តុល្យភាពក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី១ (ភាគ៣)
ប្រវត្តិវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ ជំពូកទី0១ មេរៀនទី១៦៖ សង្គ្រា​មលោកលើកទី២ (១៩៣៦-១៩៤៥) (ភាគ២)

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

ប្រតិកម្ម

Post View: 1