ប្រជាពលរដ្ឋ វេយ្យករណ៍ភាសាអង់គ្លេស ភាសាបរទេស

វេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេស មេរៀនទី០១: To BE

-1
Please ចូល or ចុះឈ្មោះ to do it.

សួស្តី!

ប្រវត្តិវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ ជំពូកទី០៣ មេរៀនទី០៧៖ ប្រទេសអូស្រា្តលី (ភាគ២)
វេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេស មេរៀនទី០២: ការសួរសំណួរជាមួយ " To be "

Reactions

3
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

ប្រតិកម្ម

3